BLOG

Blog_Fullerton-MarketsBLOG

ดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดในรอบ 13 ปี
นับถอยหลังครั้งสุดท้าย
การลาออกของ Renzi นำมาซึ่งการออกจากสหภาพยุโรปของอิตาลี?
อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐต่อเยนจะคงอยู่ที่ 114 หรือจะสูงขึ้น?
ความหวังของอเมริกา หายนะของยุโรป