หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

ฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์ ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศนิวซีแลนด์ ตามมาตราเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าปี 2002 สำหรับเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้:
  1. เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเลขที่: 1067354
  2. เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเลขที่: 1067355
  3. เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเลขที่: 1067357

 

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ

ฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์ ได้ประกอบธุรกิจภายใต้กฏบัญญัติ International Business Companies (การแปรญัตติและการรวมบริษัท) มาตราที่ 149 แห่งประมวลกฏหมายฉบับปรับปรุงของประเทศ Saint Vincent and the Grenadines ปี 2009 ตามหนังสือรับรองดังต่อไปนี้:

  1. หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ: 24426 BC 2017
graduate_side-1