ຂອບເຂດການເຮັດວຽກຂອງ Fullerton


Fullerton Markets ເປັນໂບຣກເກີທີ່ເຕີມໃຫ່ຍໄວທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ. ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີການໃຫ້ບໍລິການແບບພິເສດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນປຽບທຽບ ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ.

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Fullerton Edge.
 
Unparalleled Fund Safety
ຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນແບບຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້
Global Credibility
ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ
Lightning Speed Execution
ປິດອໍເດີໄວ
Tier One Liquidity Providers
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສະພາບຄ່ອງຊັ້ນໜຶ່ງ
 24 Hours Dedicated Support
ຝ່າຍບໍລິກາານລູກຄ້າ 24 ຊົ່ວໂມງ
 
ການປ້ອງກັນ
ເງິນທຶນຕິດລົບ

ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາດເນີ


ສ້າງທຸລະກິດທົ່ວໂລກໃນຕະຫຼາດການເງິນແລະເຂົ້າເຖີງເຕັມຮູບແບບກັບຊອບແວທີ່ທັນສະໃໝ, back office ແລະ ການວິເຄາະຖານຂໍ້ມູນ.

ລີ່ມມື້ນີ້