BLOG

Blog_Fullerton-MarketsBLOG

ขาย EUR/JPY เนื่องจากความไม่แน่นอนของเยอรมนีที่เกิดขึ้น
ใครจะใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงินระหว่าง ธนาคารกลางยุโรปหรือธนาคารกลางสหรัฐ?
ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่อาจส่งผลดีต่อดอลลาร์?
ยูโรพุ่งดิ่ง 240 ปิปส์!
การประชุมธนาคารกลางยุโรปอาจส่งผลให้ค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้น