BLOG

Sneak Peek: BOE มีโอกาสคลายนโยบายเพิ่มในปี 2020

Posted by Fullerton Markets on December 19, 2019 at 6:30 PM


ในขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในคืนนี้ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายนโยบายในปี 2020 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ไม่แน่นอน คู่สกุลเงิน GBP/USD มีโอกาสปรับตัวลงได้ 

  • BoE คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในคืนนี้
  • ด้วย Boris Johnson ที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา เขาจะสามารถได้การสนับสนุนข้อตกลง Brexit ของเขา โดยไม่มีการต่อต้านมากภายในสิ้นเดือนมกราคม 2020
  • อย่างไรก็ตาม การลงทุนทางธุรกิจของอังกฤษ จะยังคงถูกกดดันจนกว่า ข้อตกลงที่แท้จริงทางการค้ากับสหภาพยุโรป (EU) จะออกมาเป็นรูปเป็นร่าง 
  • นอกจากนี้ความตั้งใจของ PM Johnson ที่จะออกจาก EU ไม่ว่าจะมีตกลงกันหรือไม่ก็ตาม ก็หมายความว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่นั่นเอง 
  • อัตราเงินเฟ้อของ UK ลดลงเหลือ 1.5% ในเดือนตุลาคม และไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2%
  • นับตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมาของ BOE ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ UK เช่นดัชนี ภาคการผลิตบริการ และภาคการก่อสร้างต่างก็อ่อนตัวลง
  • GBP/USD อาจปรับตัวลดลงไปที่ 1.2980 ถ้า BoE มุ่งเน้นที่อัตราเงินเฟ้อต่ำและผ่อนคลายลงในปี 2020

New call-to-action

 

ทีมวิจัยฟูลเลอร์ตัน มาร์เก็ตส์

คู่ค้าที่ทุ่มเทของคุณ